Ouders

Medezeggen- schapsraad

In de medezeggenschapsraad van onze school zitten ouders en personeelsleden. De MR heeft specifieke bevoegdheden: Instemmingsrecht of adviesrecht m.b.t. beleid en organisatie die betrekking hebben op de eigen school. Deze rechten zijn vastgelegd in een MR reglement op basis van de wet Medezeggenschap Scholen.

 

Verschillende bevoegdheden

Er zijn verschillende bevoegdheden van de ouders en de personeelsleden in de MR. Aan de MR wordt door de directeur advies gevraagd bijv. voor inzet van financiële middelen, benoeming schoolleiding, zaken m.b.t. veiligheid en gezondheid. Aan de MR wordt door de directeur instemming gevraagd b.v. over vaststelling of wijziging van het schoolplan, veranderingen van onderwijskundige doelstelling, het beleid m.b.t. ouderbetrokkenheid bij de school. Ouders/verzorgers van kinderen kunnen in de MR worden gekozen. Hiervoor zijn in het reglement procedures vastgelegd. Dit geldt ook voor de personeelsleden van de school.

Ouderleden:

  • Peter Joustra (voorzitter)
  • Anthonia Rinsma
  • Elisabeth Wijma

Personeelsleden:

  • Elina Drost
  • Klasiena Wierda