Oudercontacten

 

Het effect van de betrokkenheid van ouders is groot

m.b.t. de resultaten en het welbevinden van de kinderen.

Veel groter dan de grootte van de klas en hoger dan de kwaliteit van de leerkracht.

ouderpanelplaatje

We stimuleren een actieve deelname van ouders bij

activiteiten van de school.

Goede contacten en communicatie zijn belangrijk hierbij.

Ouderbetrokkenheid is zichtbaar d.m.v. :

-mondelinge en schriftelijke informatie

-contacten over individuele kinderen o.a. met huisbezoek,

-ouders die helpen bij het onderwijs (computers,handvaardigheid,leesgroepjes),

-‘spelletjesouders’,

-ouders die helpen bij klussen,

-ouders die meedenken en beslissen over de

-opzet, inhoud en organisatie van het onderwijs

-op school (Ouderpanel of medezeggenschapsraad (MR),

 -of de activiteitencommissie. (A.C.)

Huisbezoek.

*  Bij leerlingen uit nieuwe gezinnen komt de groepsleerkracht

    van het oudste kind uit het gezin bij ons op school op bezoek.

*  Zowel op verzoek van de leerkracht als van de ouders kan een

    huisbezoek plaatsvinden.

Informatieavonden per groep.

Deze dagen worden in september/oktober gehouden.

U wordt dan uitgenodigd een kijkje te nemen in de klas van uw kind

of er wordt informatie gegeven over een methode of over een

onderwerp dat actueel is in school.

Ouderavonden algemeen.

Gedurende het jaar worden soms ouderavonden georganiseerd

over specifieke onderwerpen m.b.t. het onderwijs/opvoeding.

VERSCHILLENDE GESPREKSVORMEN DIE WE HANTEREN:

-Het omgekeerde 10 minuten gesprek.

We bieden alle ouders ‘het omgekeerde 10 minutengesprek’ aan

in het begin van het schooljaar.

Ouders die graag met de nieuwe leerkracht een gesprek willen hebben

om b.v. hun zorgen te delen, hun wensen of

specifieke omstandigheden willen bespreken kunnen hiervoor

een afspraak maken met de leerkracht van hun kind.

Het omgekeerde 10 minutengesprek is dus op initiatief

van de ouder zelf.

Het is de ouder die zaken aan de orde stelt en de leerkracht luistert,

denkt mee en er worden waar nodig samen afspraken gemaakt

over aanpak en aanbod of hoe het contact de rest van

het schooljaar over het kind plaats gaat vinden.

-Individuele gesprekken door het jaar heen.

Zowel vanuit de ouders als de leerkracht is er altijd

gedurende het hele jaar de gelegenheid om een gesprek

aan te vragen als hier behoefte toe is.

De aanleiding kan heel divers zijn.

We vinden het als school belangrijk dat zaken

die spelen z.s.m. worden besproken zodat waar nodig

actie ondernomen kan worden of afspraken kunnen worden gemaakt

Tijdens de periode augustus – januari.

Als er geen omgekeerd 10 minutengesprek is geweest dan

maakt de leerkracht in deze periode sowieso één afspraak voor een

algemeen gesprek met u als ouders.

Dit kan ook samen met het kind erbij zijn.

Dat stemt u samen af als ouders en leerkracht.

10 minuten gesprek febr./mrt.

Na de toets-periode in januari/ februari vinden er met

alle ouders 10 minutengesprekken plaats.

Hier staan de resultaten centraal.

De kinderen van groep 6 t/m 8 zijn hierbij ook aanwezig.

Tijdens de periode maart – einde schooljaar

In deze periode vinden er of op verzoek van de ouders

en/of leerkracht gesprekken plaats.

Dus neemt de leerkracht geen contact op maar u wil

graag een gesprek dan kunt u hiertoe een verzoek doen.

U stemt weer af of uw kind hierbij aanwezig is of niet.

Extra gesprekken door het jaar heen.

Soms zijn er omstandigheden waarbij het goed is regelmatig

als ouders en leerkracht in gesprek te gaan.

Soms vinden die gesprekken plaats met externe

hulpverleners/instanties.

In overleg met de ouders wordt dan afgesproken

wat wenselijke en/of noodzakelijk is.

En wordt ook besproken wie bij die gesprekken aanwezig zijn.

De groepsleerkracht van uw kind is het eerste aanspreekpunt voor u als ouder.

De directeur of de IB er zal altijd eerst vragen of u één en ander met de groepsleerkracht

al heeft besproken en zal u altijd terugverwijzen naar de leerkracht van uw kind.

Waar nodig zal de directeur of de IB-er samen met de ouders het gesprek voeren met

de groepsleerkracht.

 

Pagina delen: