Medezeggenschapsraad

OUDERLEDEN:

Peter Joustra   ( voorzitter )

Anthonia Rinsma.

Elisabeth Wijma.

PERSONEELSLEDEN:

Elina Drost.

Klasiena Wierda

 

In de medezeggenschapsraad van onze school zitten ouders en personeelsleden.

De MR heeft specifieke bevoegdheden: instemmingsrecht of adviesrecht

m.b.t. beleid en organisatie die betrekking hebben op de eigen school.

Deze rechten zijn vastgelegd in een MR reglement op basis van de wet

Medezeggenschap Scholen.

Er zijn verschillende bevoegdheden van de ouders en de personeelsleden

in de MR. Aan de MR wordt door de directeur advies gevraagd bijv. voor inzet van

financiële middelen, benoeming schoolleiding, zaken m.b.t. veiligheid en

gezondheid. Aan de MR wordt door de directeur instemming gevraagd b.v. over

vaststelling of wijziging van het schoolplan, veranderingen van

onderwijskundige doelstelling, het beleid m.b.t. ouderbetrokkenheid bij

de school. Ouders/verzorgers van kinderen kunnen in de MR worden gekozen.

Hiervoor zijn in het reglement procedures vastgelegd.

Dit geldt ook voor de personeelsleden van de school.

 

Meer achtergrondinformatie kunt u hier lezen:

wet medezeggenschap op scholen

instemmings en adviesbevoegdheden MR

 

 

Pagina delen: